Herbicidi

Od sve tri osnovne grupe pesticida, herbicidi su najmlađi, jer se prve informacije o delovanju nekih pre svega neorganskih jedinjenja (ferosulfat, sulfat bakra, natrijumnitrat...) koji uništavaju biljke javljaju krajem XIX veka. Tek četrdesetih godina XX veka dolazi do sinteza prvih herbicida, pa 1942. godine, sintetiše se 2,4 – dihlorfenoksisirćetna kiselina, poznatija kao 2,4D. Od tada do danas je razvijeno više stotina aktivnih materija koje deluju kao herbicidi koji su postali najprimenjivanija grupa pesticida u poljoprivrednoj proizvodnji.

Herbicidi mogu biti sistemični, lokalsistemični i nesistemični, odnosno kontaktni u zavisnosti od sposobnosti preparata da se kreće (translocira) u biljci. Podela može biti i prema delovanju na gajenu biljku, te su grupisani u selektivne i neselektivne pesticide. Herbicidi se dele i po nameni te su podrupe “graminicidi”, “desikanti”, “defolijanti”, “avenicidi”, “arboricidi” itd.

Osnovni princip za pravilan izbor herbicida je fenofaza razvoja gajene biljke, stepen stalnosti, brojnosti i pokrovnosti korovskih biljaka koje ugrožavaju usev ili zasad, spektar delovanja herbicida, a uz konsultaciju sa stručnim licem koje kontroliše proizvodnju.

detaljnije »

Klasa: Herbicidi

Aktivna materija: Acetohlor 900 g/l

Formulacija: EC - koncentrat za emulziju

Pakovanje: 1l, 5l, 10l

Proizvođač: Agromarket

detaljnije »

Klasa: Herbicid

Aktivna materija: Acetohlor 840 g/l + 89 g/l AD-67

Formulacija: EC - koncentrat za emulziju

Pakovanje: 1l

Proizvođač: Agromarket

detaljnije »

Klasa: Herbicid

Aktivna materija: Dikamba-DMA 480 g/l (578 g/l Dikamba DMA so)

Formulacija: SL - koncentrovani rastvor

Pakovanje: 300ml, 1l

Proizvođač: Agromarket

detaljnije »

Klasa: Herbicid

Aktivna materija: Glifosat 480 g/l glifosat IPA soli (360 g/l glifosata)

Formulacija: SL – koncentrovani rastvor

Pakovanje: 300 ml, 1 l

Proizvođač: Agromarket

detaljnije »

Klasa: Herbicidi

Aktivna materija: Dikamba 480 g/l

Formulacija: SL – koncentrovani rastvor

Pakovanje: 1 l

Proizvođač: Agromarket

detaljnije »

Klasa: Herbicidi

Aktivna materija: Bentazon 480 g/l (Bentazon Na-so 524 g/l)

Formulacija: SL - koncentrovani rastvor

Pakovanje: 1 l

Proizvođač: Agromarket

detaljnije »

Klasa: Herbicid

Aktivna materija: Fenmedifam 80g/l + Desmedifam 80g/l

Formulacija: EC - koncentrat za emulziju

Pakovanje: 5l

Proizvođač: United Phosphorus Ltd., UK

detaljnije »

Klasa: Herbicid

Aktivna materija: Fenmedifam 60 g/l + Desmedifam 60 g/l + Etofumesat 60 g/l

Formulacija: SC – koncentrat za suspenziju

Pakovanje: 5l, 10l

Proizvođač: United Phosphorus Ltd.

detaljnije »

Klasa: Herbicidi

Aktivna materija: Mezotrion 50 g/l + Terbutilazin 326 g/l

Formulacija: SC – koncentrovana suspenzijaSC – koncentrovana suspenzija

Pakovanje: 1l

Proizvođač: Syngenta

detaljnije »

Klasa: Herbicidi

Aktivna materija: Mezotrion 500 g/kg

Formulacija: WG – vodorastvorljive granule

Pakovanje: 250 g

Proizvođač: Syngenta

detaljnije »

Klasa: Herbicid

Aktivna materija: Flazasulfuron 25% (250 g/kg)

Formulacija: WG – vodorastvorljive granule

Pakovanje: 200 g

Proizvođač: ISK

detaljnije »

Klasa: Herbicid

Aktivna materija: 480 g/l glifosata u obliku glifosat-IPA soli (tehnički čist min. 95%)

Formulacija: SL - koncentrovani rastvor

Pakovanje: 5l

Proizvođač: Arysta LifeScience

detaljnije »

Klasa: Herbicid

Aktivna materija: Dikvat dibromid 200 g/l

Formulacija: SL – koncentrovani rastvor

Pakovanje: 1l

Proizvođač: Agriphar

detaljnije »

Klasa: Herbicidi

Aktivna materija: Oksasulfuron 750 g/l

Formulacija: WG - vododisperzibilne granule

Pakovanje: 80 g

Proizvođač: Agromarket

detaljnije »

Klasa: Herbicidi

Aktivna materija: Fluorohloridon 250 g/l

Formulacija: EC - koncentrat za emulziju

Pakovanje: 1 l

Proizvođač: Agromarket

detaljnije »

Klasa: Herbicidi

Aktivna materija: 480g/l glifosata u obliku glifosat-IPA soli

Formulacija: SL - koncentrovani rastvor

Pakovanje: 1 l, 1,5 l, 20 l, 200 l

Proizvođač: Agromarket

detaljnije »

Klasa: Herbicidi

Aktivna materija: Imazamoks 40 g/l

Formulacija: SL – koncentrat za rastvor

detaljnije »

Klasa: Herbicid

Aktivna materija: Kletodim 120 g/l

Formulacija: EC -koncentrat za emulziju

Pakovanje: 100ml, 1l

Proizvođač: Agromarket

detaljnije »

Klasa: Herbicid

Aktivna materija: Linuron 500 g/l

Formulacija: SC- koncentrat za suspenziju

Pakovanje: 1l

Proizvođač: Agromarket

detaljnije »

Klasa: Herbicidi

Aktivna materija: Fluroksipir 360 g/l

Formulacija: EC - koncentrat za emulziju

Pakovanje: 0,5l, 1l, 5l, 10l

Proizvođač: Agromarket

detaljnije »

Klasa: Herbicidi

Aktivna materija: Metamitron 700 g/l

Formulacija: SC - Koncentrovana suspenzija

Pakovanje: 1 l

Proizvođač: Agromarket

detaljnije »

Klasa: Herbicid

Aktivna materija: Metsulfuron-metil 600 g/kg

Formulacija: WP - kvašljivi prašak

Pakovanje: 10g

Proizvođač: Agromarket

detaljnije »

Klasa: Herbicid

Aktivna materija: Metsulfuron-metil 600 g/kg

Formulacija: WG - vodorastvorljive granule

detaljnije »

Klasa: Herbicid

Aktivna materija: S-metolahlor 960 g/l

Formulacija: EC-koncentrat za emulziju

Pakovanje: 1l

Proizvođač: Agromarket

detaljnije »

Klasa: Herbicidi

Aktivna materija: Nikosulfuron 40 g/l (tehn. čist. min. 90%)

Formulacija: SC - koncentrovana suspenzija

Pakovanje: 1 l

Proizvođač: ISK

detaljnije »

Klasa: Selektivni, translokacioni herbicid za post-em primenu

Aktivna materija: Nikosulfuron 6% (60 g/l)

Formulacija: OD - uljna suspenzija

Pakovanje: 1 l

Proizvođač: ISK

detaljnije »

Klasa: Herbicid

Aktivna materija: Florasulam 6,25 g/l + 2,4- D-2-EHE 300 g/l

Formulacija: SE - suspoemulzija

Pakovanje: 500ml, 1l

Proizvođač: DowAgroScience

detaljnije »

Klasa: Herbicid

Aktivna materija: Prosulfuron 750 g/kg

Formulacija: WG - vododisperzibilne granule

Pakovanje: 10g, 20g

Proizvođač: Syngenta

detaljnije »

Klasa: Herbicid

Aktivna materija: Pendimetalin 330 g/l

Formulacija: EC - koncentrat za emulziju

Pakovanje: 1l

Proizvođač: Agromarket

detaljnije »

Klasa: Herbicid

Aktivna materija: Klopiralid 100 g/l

Formulacija: SL - koncentrovani rastvor

Pakovanje: 300 ml, 1 l

Proizvođač: Agromarket

detaljnije »

Klasa: Herbicid

Aktivna materija: Triflusulfuron-metil 500 g/kg

Formulacija: WG - vodorastvorljive granule

Pakovanje: 30g, 60g

Proizvođač: DuPont

detaljnije »

Klasa: Herbicid

Aktivna materija: Metribuzin 600 g/l

Formulacija: SC – koncentrovana suspenzija

Pakovanje: 1l

Proizvođač: Bayer CropScience

detaljnije »

Klasa: Herbicid

Aktivna materija: Nikosulfuron 40 g/l

Formulacija: SC - koncentrovana suspenzija

Pakovanje: 500ml, 1l

Proizvođač: Agromarket

detaljnije »

Klasa: Herbicid

Aktivna materija: Nikosulfuron 750 g/kg

Formulacija: WG – vododisperzibilne granule

Pakovanje: 60 g

Proizvođač: Agromarket

detaljnije »

Klasa: Herbicid

Aktivna materija: Imazamoks 40 g/l

Formulacija: SL – koncentrat za rastvor

Pakovanje: 1l

detaljnije »

Klasa: Herbicid

Aktivna materija: Tifensulfuron- metil 750g/kg

Formulacija: WG - vododisperzibilne granule

Pakovanje: 10 g, 30 g

Proizvođač: Agromarket

detaljnije »

Klasa: Herbicidi

Aktivna materija: kvizalofop-P-etil 50g/l

Formulacija: EC-koncentrat za emulziju

Pakovanje: 1l

Proizvođač: Agromarket

detaljnije »

Klasa: Herbicidi

Aktivna materija: Metamitron 700

Formulacija: SC-konzentrovana suzpenzija

Pakovanje: 1 l

detaljnije »

Klasa: Herbicid

Aktivna materija: Terbutilazin 500 g/l

Formulacija: SC - koncentrovana suspenzija

Pakovanje: 1l

Proizvođač: Agromarket

detaljnije »

Klasa: Herbicid

Aktivna materija: 2,4-D etilheksilestar 850g/l

Formulacija: EC-koncentrat za emulziju

Pakovanje: 1l

Proizvođač: Agromarket