Ljudski resursi

Ljudski resursi

Briga o usavršavanju zaposlenih i ljudskim resursima je jedan od osnovnih prioriteta Agromarketa. Ostvarenje ciljeva, kako kratkoročnih tako i dugoročnih, je moguće samo uz stručne, osposobljene i u potpunosti posvećene ljude.

Razvoj kompanije se podudara sa brigom o ljudskim resursima i stvaranjem pozitivne klime na svim nivoima. Posebna pažnja se posvećuje poboljšanju protoka informacija koji je osnovni preduslov za uspešno poslovanje kompanije.

Momentalno je u Agromarketu na poslovima razvoja, prodaje, marketinga i logistike zaposleno preko 280 saradnika, od toga 100 sa VSS (poljoprivredne, mašinske, ekonomske struke), 2 doktora nauka, preko 80 sa SSS i 100 kvalifikovanih radnika u delu transporta, servisa i održavanja.

U okviru aktivnosti na terenu 35 saradnika marketinga i komercijalne službe je u direktnom kontaktu sa krajnjim klijentima koje svakodnevno usmerava i edukuje. Ovakav ljudski potencijal je i osnovni garant budućeg razvoja kompanije koji može odgovoriti svakodnevnim problemima, potrebama ali i budućim izazovima.