Agromarket KS

Agromarket KS

 

U korak sa razvojem poslovnog prisustva na tržištu Kosova tokom aprila meseca 2013. godine osnovana je trenutno najmlađa poslovna jedinica Agromarket Grupe - Agromarket KS DOO, Priština, Gračanica, Magistrala Priština –Skoplje 6-ti  km. Cilj osnivanja je utemeljenje snažnijeg prisustva i podizanje kvaliteta poslovanja Agromarketa na tržištu Kosova.

Në hap të zhvillimit të aktivitetit biznesor në tregun e Kosovës ,në prill të vitit 2013 është themeluar njësia më e re në kuadër të Agromarket Group njësia AGROMARKET KS  DOO/SHPK Prishtinë adresa Gracanicë,Magjistralja Prishtinë-Shkup Km6. Qëllimi I së cilës është themelimi dhe prezenca me qëllim të rritjes së kualitetit të afarizmit të Agromarket Group në tregun e Kosovës.


Na lokaciji magistralnog puta Priština-Uroševac-Skoplje, u novom objektu zasnovan je distributivni centar namenjen prodaji roba iz asortimana Agromarketa. U dosadašnjem periodu fokus delovanja je bio na širenju prisustva proizvoda iz brenda Villager, Fitofert, NS Seme , Instituta ZP i dr.

Me  lokacion në rrugën Magjistrale Prishtinë –Ferizaj-Shkup në objektin e ri është themeluar Qendra distributive e dedikuar për shitjen e mallit nga asortimanet e Agromarket. Në periudhën e tanishme të aktivitetit në fokus janë shitja dhe zgjerimi I brendeve si: Villager,Fitofert,Farërat nga Instituti I Novi Sadit( NS SEME),Instituti I Zemunit(ZP ) si dhe brendeve tjera .

Iako aktivno tek nepunih godinu dana novonastalo preduzeće baštini visok ugled i dugogodišnje poslovne relacije Agromarketa DOO sa klijentima na tržištu Kosova. Iako skromni , početni rezultati su samo prvi korak u smeru razvoja kojem je krajnji cilj uspostavljanje kvaliteta poslovanja sličnog već postignutom nivou u svim ostalim članicama distributivne mreže kompanije.

Edhe pse më pak se 1(një)vitë të aktivitetit të kompanisë,kompania ka arritur një reputacion të lartë në relacion afatëgjatë me klientët në tregun e Kosovës. Edhe pse rezultatet fillestare janë modeste ato janë hapat e parë në drejtim të zhvillimit ku qëllimi kryesor është krijimi I kualitetit sa më mire të afarizmit që të arrihet niveli I njejtë me të gjitha Qendrat Distributive të rrjetit të Kompanisë.

Ukoliko želite možete nas kontaktirati na adresi:
Agromarket KS DOO/Agromarket KS Sh.p.k.; Priština, Magistrala Priština Skoplje 6

Për çdo rast mund të na gjeni në adresën Agromarket KS DOO/SHPK ,Prishtinë Magjistralja Prishtinë-Shkup Km6 dhe në telefon në numrin kontaktues +386/(0)49 733 814,  +386/(0)49 733 815

Email:  agromarket.ks@gmail.com

Contact:

Naser Spahiu, Direktor

Naser Spahiu Drejtor

Mob.tel:_+386(0) 49 733 814,+377 (0)45 334 465

 e-mail:naser.spahiu@agromarket-ks.com