Programi prihrane

Široka lepeza FitoFert preparata omogućava da se na pravi način prihrane poljoprivredne kulture adekvatnim đubrivom, vrhunskog kvaliteta.

Ono što izdvaja FitoFert preparate od ostalih je to da u ponudi postoji širok spektar preparata, čijom se pravovremenom primenom postižu značajni pozitivni efekti.

Ovi efekti najčešće se ogledaju u jačanju (podizanju) vitalnosti biljke, razvijanju otpornosti prema različitim oblicima stresa (temperaturni, pesticidni), podizanju visine prinosa i kvaliteta ploda, eliminisanju štetnih efekata usled nastalih fizioloških nedostataka, itd.