Prihrana ratarskih kultura

Prihrana ratarskih kultura

Prihranjivanjem ratarskih kultura se postižu dobri prinosi gajenih kultura, u našoj zemlji do sada su u ovu svrhu većinom korišćena azotna đubriva. Upotreba visokokvalitetnih FitoFert đubriva pomaže gajenom usevu da lakše prebrodi pesticidni šok, potpomaže ukorenjavanje biljaka, poboljšava sadržaj humusa u zemljištu, potpomaže razvijanju otpornosti prema stresnim uslovima, itd. Izbalansiran odnos hraniva u FitoFert đubrivima je odličan preduslov za unapređenje savremene poljoprivredne proizvodnje u budućnosti.

KUKURUZ

Kukuruz je ratarska kultura kojoj je u vegetacijskom ciklusu potrebna velika količina hrenjivih elemenata (N, K, P, Mg, Ca, Zn). Veći deo pomenutih hranjivih elemenata kukuruz će usvojiti korenom iz zemljišnog apsorptivnog kompleksa, i zato je jako bitno odraditi pravilno osnovno đubrenje adekvatnim zemljišnim đubrivima prilikom zaoravanja.

Pored osnovnog đubrenja za kukuruz je korisno da se prilikom primene herbicida u zaštiti od korova tj. u vazi 4 do 6 list kukuruza odradi folijarna ishrana adekvatnim FitoFert đubrivima.

Stadijum razvića (vreme primene)Preparat (folijarno)Količina
4 do 6 list, u zaštiti od korova sa herbicidom na bazi sulfonil-urea (SIRAN)

FitoFert Liquid 12:4:6

ili

FitoFert Kristal 24:6:10

4-6 l/ha

ili

2-3 kg/ha

4 do 7 list, u zaštiti od korova sa drugim preparatima

(Agro Dimark, Peak, Callisto)

FitoFert Kristal 20:20:20

+

FitoFert Zn Organo 14

2-3 kg/ha

+

1 kg/ha

 

SOJA

Soja je ratarska kultura iz familije leguminoznih biljaka, odnosno biljaka koje imaju sposobnost da svojim korenom stvaraju simbiozu sa korisnim mikroorganizmima u zemljištu. Pomenuti mikroorganizmi fiksiraju atmosferski azot i prevode ga u pristupačni nitratni azot za gajenu kulturu. Zato je jako važno da se u osnovnom đubrenju zemljišta, pre setve, vodi računa o količinama azota tj. da se smanji količina osnovnog đubriva pri obradi zemljišta, a da se ostale potrebne količine hranjivih elemenata dodaju u toku vegetacije kroz folijarna FitoFert đubriva.

Bor na useve soje ima višestruki efekat: utiče na porast korena, poboljšava fiksaciju azota, podstiče razgranatost i cvetanje, produžava trajanje i oplodnju cveta, uvećava broj zrna u mahuni.

Stadijum razvića (vreme primene)Preparat (folijarno)Količina
Prvo tretiranje do prva tri troliska biljke zajedno sa prvim tretiranjem protiv korova

FitoFert Kristal 19:19:19

+

FitoFert Humisuper

4,0 kg/ha

+

1,0 l/ha

Period pre cvetanja, zajedno sa fungicidnim tretmanom

FitoFert BorMax 20

+

FitoFert Kristal 16:11:24

2,0 kg/ha

+

4,0 kg/ha

 

SUNCOKRET

Visok sadržaj fosfora iz preparata FitoFert Kristal 19:19:19, uticaće kako na pravilno grananje korena tako i na kasnije inteziviranje cvetanja, dok će deponovana količina bora u mnogome pospešiti oplodnju zrna, a samim tim i broj zrna u cvetu.

Stadijum razvića (vreme primene)Preparat (folijarno)Količina
Prilikom prolećnog herbicidnog  tretmana

FitoFert Kristal 19:19:19

+

FitoFert BorMax 20

4,0 kg/ha

+

2,0 kg/ha

 

ŠEĆERNA REPA

Kod šećerne repe posebno je izražena asimilacija Kalijuma, Magnezijuma i Bora, zato je u početnim fazama razvića jako bitno pomoći biljke primenom folijarnih FitoFert đubriva u sledećim periodima vegetacije:

Stadijum razvića (vreme primene)Preparat (folijarno)Količina
Početak juna tj. pre zatvaranja redova š.repe

FitoFert BorMax20

+

FitoFert Humisuper

2,0 kg/ha

+

1,0 l/ha

Sredina jula

FitoFert BorMax 20

+

FitoFert 4:10:40

2,0 kg/ha

+

4,0 kg/ha

Efekti đubrenja preparatom FitoFert Bor Max 20 i folijarnim đubrivima:

  • otpronost na bolest truljenja srca repe, zdrav koren bez prisustva tragova truljenja.
  • povećana digestija u proseku za 1.1%.
  • uvećani prinosi, na oglednim parcelama, prosečno uvećanja u odnosu na netretirane površine iznosilo je u proseku za 4.8% tj. sa 53.1 t/ha na 55 t/ha.

 

ŽITARICE

Folijarno tretiranje strnih žita se po mogućnosti obavlja dva puta. Prvi put u fazi vlatanja samostalno ili zajedno sa širokolisnim herbicidom i drugi put u fazi mlečne zrelosti zajedno sa insekticidom ili fungicidom.

Stadijum razvića (vreme primene)Preparat (folijarno)Količina
Prvi tretman u doba vlatanja, najčešće u kombinaciji sa širokilisnim herbicidom

FitoFert Kristal 19:19:19

+

FitoFert Humisuper

4,0 kg/ha

+

1,0 l/ha

Drugi tretman, ukoliko se tretira fuingicidom ili insekticidom, u fazi mlečne zrelosti.

FitoFert Kristal 16:11:24

4,0 kg/ha

 

Napomene:

  • Tabele primene su projektovane na osnovu prosečnih potreba pojedinih kultura za hranjivima i na osnovu prosečnog kvaliteta zemljišta i postojećih hraniva u zemljištu.
  • Na karbonatnim i alkalnim zemljištima ili na zemljištima tretiranim alkalnim zalivnim vodama usled nedostatka (inhibicije) gvožđa obavezno vršiti tretiranje preparatom na FitoFert Ferro Organo 6, u koncentraciji 0.2%, u dva do tri navrata.
  • Poželjno je da zbog bolje oplodnje prilikom svakog cvetanja tretirati preparatom FitoFert BOR Super 10.
  • Kompatibilnost preparata, prilikom folijarnih tretmana obavezno proveriti kompatibilnost pesticida i folijarnih đubriva kao i folijarnih đubriva međusobno. Napomene o kompatibilnosti sadrži svako uputstvo za upotrebu FitoFert folijarnih đubriva.
  • U slučajevima stresa izazvanim niskim ili visokim temperaturama, drastičnim temperaturnim kolebanjem, useve višestruko tretirati preparatom FitoFert HUMISUPER 10:5:10.
  • U slučaju fiziološkog nedostatka nekog od mikroelemenata primeniti FitoFert COMBIVIT, u koncentraciji od 0.2 – 0.4%, dva do tri puta u toku vegetacije.