Suzbijanje korova posle setve, a pre nicanja u usevu kukuruza i suncokreta

Proizvođači kukuruza svake godine imaju istu dilemu- kada zaštititi usev kukuruza i koji preparat primeniti. Jedna od dilema jeste da li parcele prskati posle setve, a pre nicanja kukuruza ili čekati korove da niknu. Ono što je činjenica jeste da prednosti zemljišnog tretmana ima dosta, a najvažnije su da tretiranje useva posle setve a pre nicanja predstavlja važan korak antirezistentne strategije, kao i da ovakav vid tretmana obezbeđuje daleko veću konkurentnu prednost usevu koja bi mogla trajati do kraja vegetacije. Kukuruz je kultura kod koje je najpoželjnije da u ranim fazama razvića bude bez prisustva korova, a to se jedino može obezbediti primenom zemljišnih herbicida.

Da bi se sprečio štetan uticaj korova na početni stadijum razvoja kukuruza, kompanija Agromarket ima u svojoj ponudi dva proverena i pouzdana preparata čije kombinovanje obezbeđuje čistu njivu u najosetljivijem trenutku za usev kukuruza.

Mont 960 EC i Terbis 500 su herbicidi namenjeni za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korovskih vrsta. Količina primene koja je preporuka stručne službe kompanije Agromarket je Mont 960 EC 1,2-1,4 l/ha + Terbis 500 1,5-2 l/ha. Ova kombinacija preparata se primenjuje posle setve, a pre nicanja kukuruza, nakon čega na površini i u površinskom delu zemljišta (3 do 10 cm) dolazi do uginuća klijalih semena korovskih vrsta. Ovakvim načinom delovanja Mont 960 EC i Terbis 500 pružaju pouzdanu zaštitu nekoliko nedelja nakon aplikacije.

 

 

Mont 960 EC je selektivni herbicid na bazi aktivne materije S-metolahlor (960 g/l). Apsorbuje se primarno stabaocetom klijanaca korova, kao i korenom, odakle se akropetalno kreće u stablo, primarno u vegetativne, a sekundarno u generativne organe. Kod odraslih biljaka translokacija se obavlja i ksilemom i floemom. Mont 960 EC suzbija korove kao što su divlji sirak iz semena (Sorghum halepense), veliki muhar (Setaria glauca), proso korovsko (Echinochloa crus-galli) i drugi, ali i neke širokolisne korovske vrste, kao što su štir obični (Amaranthus retroflexus), štir bljutavi (A. blitoides), tušt obični (Portulaca oleracea).

 

Terbis 500 je selektivni herbicid na bazi aktivne materije terbutilazin (500 g/l). Terbis 500 ima svojstvo da obrazuje herbicidni film koji sprečava klijanje i nicanje korova, ali se usvaja i preko lista korova. Suzbija jednogodišnje širokolisne korove kao što su pepeljuga obična (Chenopodium album), štir obični (Amaranthus retroflexus), tatula (Datura stramonium), pomoćnica obična (Solanum nigrum) i dr. Herbicid Terbis 500 može se primeniti i kasnije, posle nicanja kukuruza, jer se odlikuje time da ubrzava i pojačava delovanje drugih herbicida.

 

Kombinacija ova dva herbicida predstavlja kompletno rešenje kako za uskolisne, tako i za sve širokolisne korove u usevu kukuruza. Kukuruz koji je tretiran ovom kombinacijom preparata raste bez konkurencije korova. Korenov sistem kukuruza se razvija i biljka spremna ulazi u moguću sušu u toku leta.

 

Osim u usevu kukuruza, kombinacija Mont 960 EC i Terbis 500 primenjuje se i u usevu suncokreta. Da bismo proširili spektar delovanja na najtvrdokornije širokolisne korove, kao što je recimo čičak, preporučujemo dodavanje herbicida Girasolin. Girasolin je selektivni herbicid koji se usvaja korenom, stablom i koleoptilom, i deluje na čitav spektar širokolisnih korova. Za suzbijanje korova u suncokretu, primenom posle setve a pre nicanja suncokreta, preporuka stručne službe kompanije Agromarket je Mont 1 l/ha + Terbis 1 l/ha + Girasolin 1 l/ha. Ovom kombinacijom preparata se postiže odlična efikasnost na izuzetno veliku populaciju korova. Ovi herbicidi se mogu primenjivati i u IMI tolerantnim hibridima (hibridi suncokreta koji se mogu prskati posle nicanja herbicidima na bazi imazamoksa - Ikarus, Soyasan). Veoma često nakon njihove primene nije neophodno primenjivati herbicide nakon nicanja suncokreta.

Za više informacija kontaktirajte predstavnika stručne službe Agromarket za vaš teren.