CALARIS PRO

Klasa: Herbicidi

Aktivna materija: Mezotrion 50 g/l + Terbutilazin 326 g/l

Formulacija: SC – koncentrovana suspenzijaSC – koncentrovana suspenzija

Pakovanje: 1 l

Proizvođač: Syngenta

Karenca: OVP

Plodored: ukoliko dođe do preoravanja useva, može se sejati samo kukuruz. U jesen iste godine mogu se sejati strna žita, a uljana repica uz prethodno duboko oranje. U proleće naredne godine nakon dubokog oranja mogu se sejati kukuruz, strna žita, soja, suncokret i krompir. Dve godine nakon primene mogu se sejati šećerna repa, grašak, pasulj, spanać

MDK(mg/kg): 0,05

Primena:

USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
KUKURUZ (MERKANTILNI I SILAŽNI) 2,0 – 2,3 l/ha (20 – 23 ml/100 m2) + Trend 90 ili Imox (0,1%- 250 ml) Od 2. do 8. lista kukuruza (faza 11-18 BBCH skale)

DELOVANJE:

zahvaljujući različitom spektru, načinima i mehanizmima aktivnih materija koje se međusobno dopunjuju ima snažno delovanje na najotpornije vrste korova. Aktivna materija Mezotrion pripada grupi Triketona i ima herbicidno delovanje na jednogodišnje i višegodišnje širokolisne korovske vrste. Inhibira 4-hidroksifenilpiruvat i oksigenazu u procesu biosinteze karotenoida. Usvaja se i folijarno i korenom, a u biljci se kreće i bazipetalno i akropetalno. Terbutilazin pripada grupi Triazina, suštinski deluje kao inhibitor fotosinteze. Obrazuje herbicidni film koji sprečava klijanje i nicanje korova ali se usvaja i preko lista korova.

SPEKTAR DELOVANJA

JEDNOGODIŠNJE ŠIROKOLISNE KOROVSKE VRSTE:

lipica (Abutilon theophrasti), štir običan (Amaranthus retroflexus), vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus), zečiji gorocvet (Adonis aestivalis), repica crna (Brassica nigra), tarčužak (Capsella bursa-pastoris), pepeljuga obična (Chenopodium album), pepeljuga srcolisna (Ch. hybridum), tatula (Datura stramonium), lubeničarka njivska (Hibiscus trionum), dvornik ptičiji (Polygonum aviculare), dvornik veliki (P. lapathifolium), gorušica (Sinapis arvensis), pomoćnica (Solanum nigrum), gorčica rapava (Sonchus asper), čistac (Stachys annua), boca obična (Xanthium strumarium).

VIŠEGODIŠNJE ŠIROKOLISNE VRSTE:

palamida (Cirsium arvense), renika obična (Lepidium draba).

PREPORUKE I NAPOMENE:

izuzetno fleksibilan u pogledu mogućeg mešanja sa drugim herbicidima u pre-em tretmanima (S-metolahlora…), odnosno sulfonilureama u post-em tretmanima (Nikosulfuron, Rimsulfuron). Ukoliko je potrebno rano suzbijanje većeg broja travnih korova, idealna zaštita se postiže kada se pre nicanja kukuruza primeni herbicid na bazi S-Metolahlora (Mont 960 EC) u količini od 1,4 - 1,6 l/ha, a nakon nicanja useva Calaris Pro u količini 2 - 2,3 l/ha. Ukoliko zbog suvog zemljišta tretiranje herbicidom Mont 960 EC, posle setve treba odložiti, može se napraviti kombinacija Calaris Pro + Mont 960 EC i tretirati odmah nakon nicanja useva, s tim da semenske trave u toj fazi ne smeju imati više od dva prava lista. Ne meša se sa insekticidima izrazito kisele reakcije. Preporučuje se utrošak vode 200 - 400 l/ha.