IKARUS

Klasa: Herbicidi

Aktivna materija: Imazamoks 40 g/l

Formulacija: SL – koncentrat za rastvor

Pakovanje: 1 l, 5 l

Proizvođač: Agromarket

Karenca: 35 dana

Plodored: 4 meseca – ječam, pšenica, raž, suncokret, duvan; 9 meseci – kukuruz, krompir, 12 meseci – uljana repica, šećerna repa

MDK(mg/kg): 0,05

Primena:

USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
SOJA 1,2 (12 ml na 100 m²) Tretiranje u fazi razvoja prve do treće troliske (faza 11 do 13BBCH skale), a korovi u fazi razvoja 2 do 4 prava lista
SUNCOKRET IMI HIBRIDI 1,2 (12 ml na 100 m²) Suncokret u fazi razvoja 2 do 4 lista
LUCERKA 1,0 – 1,2 Tretiranje useva lucerke u zasnivanju, po nicanju lucerke, u fazi trećeg trolista

DELOVANJE:

herbicid iz grupe Imidazolinona na bazi aktivne materije Imazamoks. Usvaja se listom i korenom. U biljci se kreće ksilemom i floemom. Nakuplja se u meristemskim tkivima u kojima ispoljava delovanje.

SPEKTAR DELOVANJA:

JEDNOGODIŠNJE USKOLISNE KOROVSKE VRSTE:
muhar zeleni (Setaria viridis), muhar sivi (Setaria glauca), muhar lepljivi (Setaria verticillata), divlji sirak iz semena (Sorghum halepense)


JEDNOGODIŠNJE ŠIROKOLISNE KOROVSKE VRSTE:
lipica teofrastova (Abutilon theophrasti), štir obični (Amaranthus retroflexus), ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisiifolia), vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus), hoću-neću (Capsella bursa-pastoris), pepeljuga obična (Chenopodium album), tatula obična (Datura stramonium), dvornik obični (Polygonum persicaria), gorušica poljska (Sinapis arvensis), pomoćnica (Solanum nigrum), boca obična (Xanthium strumarium).

PREPORUKE I NAPOMENE: 

ne mešati sa insekticidima iz grupe Karbamata i Organofosfata. Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno. U nepovoljnim vremenskim uslovima (niske temperature i padavine) može doći do kratkotrajne (3 do 10 dana) prolazne pojave bledila koja nema uticaja na razvoj i prinos gajene biljke. Ukoliko dođe do propadanja ili preoravanja useva soje, mogu se sejati soja, grašak, pasulj i IMI hibridi suncokreta (tolerantan prema herbicidima iz grupe Imidazolinona). Najbolji rezultati u usevima soje se postižu kombinovanjem sa preparatima Bentamark 480 SL i Symphony. Za suzbijanje Chenopodium album koristiti gornju dozu primene tj. 1,2 l/ha, kada pepeljuga ima najviše 2 prava lista. U usevu tzv. IMI hibrida suncokreta, najbolja efi kasnost na volovod (Orobanche cumana) se postiže dvokratnim tretmanom i to, I tretman kada suncokret ima razvijenih 2 do 4 prava lista u dozi od 0,4 l/ha, a II tretman u fazi razvoja 6 listova suncokreta u dozi od 0,8 l/ha jer tada volovod počinje da parazitira suncokret. Preporučeni utrošak vode 200 do 400 l/ha.