SOYASAN

Klasa: Herbicid

Aktivna materija: Imazamoks 40 g/l

Formulacija: SL – koncentrovani rastvor

Pakovanje: 1 l

Proizvođač: Agromarket

Karenca: 35 dana soja, grašak, pasulj; OVP - suncokret

Plodored: Ukoliko dođe do propadanja ili preoravanja useva soje, mogu se sejati soja, grašak, pasulj i hibridi suncokreta tolerantni prema herbicidima iz grupe Imidazolinona (IMI hibridi). 4 meseca – ječam, pšenica, raž, suncokret, duvan 9 meseci – kukuruz, pamuk, krompir, pirinač 12 meseci – uljana repica, šećerna repa

MDK(mg/kg): 0,05

Radna Karenca: 4 dana

Primena:

USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
SOJA 1,2 (12 ml na 100 m²) Tretiranje po nicanju u fazi 2 do 3 trolista (faza 11 do 13 BBCH skale), a korovi u fazi razvoja 2 do 4 lista
SUNCOKRET (samo IMI hibridi) 1,2 (12 ml na 100 m²) IMI hibridi suncokreta u fazi razvoja 2 do 4 lista

DELOVANJE: 

aktivna materija pripada grupi Imidazolinona. Usvaja se listom i korenom, a u biljci se kreće i ksilemom i floemom. Nakuplja se u meristemskim tkivima u kojima deluje na biosintezu aminokiselina što za posledicu ima zaustavljanje ćelijske deobe i rasta biljaka.

 

SPEKTAR DELOVANJA:

JEDNOGODIŠNJE I VIŠEGODIŠNJE USKOLISNE I ŠIROKOLISNE KOROVSKE VRSTE:
štir bljutavi (Amaranthus blitoides), štir obični (A. retroflexus), vijušac njivski (Bilderdykia convolvus), tarčužak (Capsella bursapastoris), pepeljuga obična (Chenopodium album), tatula obična (Datura stramonium), dvornik obični (Polygonum persicaria), veliki dvornik (Polygonum lapathifolium), sivi muhar (Setaria glauca), gorušica poljska (Sinapis arvensis), pomoćnica obična (Solanum nigrum), boca obična (Xanthium strumarium), muhar sivi (Setaria glauca), divlji sirak iz semena i rizoma (Sorghum halepense), ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisiifolia), lubeničarka njivska (Hibiscus trionum).PREPORUKE I NAPOMENE:

ne mešati sa insekticidima iz grupe karbamata i organofosfata, a može se u usevu soje mešati sa herbicidima na bazi Bentazona (Bentamark 480 SL), Tifensulfuron-metila (Symphony ili Harmony 75 WG ili Harmony 50 SX) i Klomazona. U nepovoljnim vremenskim uslovima (padavine i niske temperature) može doći do kratkotrajne (3 do 10 dana) prolazne pojave bledila koja nema uticaja na razvoj i prinos gajene biljke. Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno.