PALLAS 75 WG

Klasa: Herbicid

Aktivna materija: Piroksulam 75 g/kg

Formulacija: WG – vodorastvoprljive granule

Pakovanje: 250g

Proizvođač: Dow AgroSciences

Karenca: OVP

Plodored: u normalnim uslovima setve i uobičajene plodosmene nema ograničenja za useve koji se mogu sejati nakon primene preparata Pallas 75 WG, ako se koristi saglasno uputstvu. U slučaju propadanja useva tretiranog preparatom, može se sejati pšenica, raž ili tritikale najmanje mesec dana nakon primene uz obavezno zaoravanje.

MDK(mg/kg): 0,1

Radna Karenca: obezbeđena sušenjem depozita (6 sati)

Primena:

USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
PŠENICA, RAŽ, TRITIKALE 0,25 + Pallas Adjuvant (0,5) Pšenica od kraja bokorenja do drugog kolenca (faze 28-32 BBCH skale), uskolisni korovi u fazi 2 do 4 lista, a širokolisni korovi u fazi 6 do 8 listova

DELOVANJE:

aktivna materija Piroksulam pripada grupi Triazolopirimidina. Usvaja se i deluje preko lista translocirajući se u zelene delove korovske biljke ali poseduje i kratkotrajno zemljišno delovanje. Inhibira aktivnost enzima acetolaktatsintetaze (ALS) zaustavljajući proces biosinteze esencijalnih aminokiselina.

SPEKTAR DELOVANJA:

JEDNOGODIŠNJE USKOLISNE KOROVSKE VRSTE:
divlji ovas (Avena fatua), veliki muhar (Echinochloa crus-galli), sivi muhar (Setaria glauca), pirevina (Agropyrum repens), francuski ljulj (Lolium perenne).

JEDNOGODIŠNJE I VIŠEGODIŠNJE ŠIROKOLISNE KOROVSKE VRSTE:
kukolj (Agrostemma githago), vijušac (Bilderdykia convolvulus), žavornjak (Consolida regalis), samonikli suncokret (Helianthus annuus), mrtva kopriva (Lamium amplexicaule), gorušica (Sinapis arvensis), mišjakinja (Stellaria media), kravlja stisnuša (Thlaspi arvense), bršljenasta čestoslavica (Veronica hederifolia), persijska čestoslavica (Veronica persica), poljska ljubičica (Viola arvensis), devojačka trava (Capsella bursa-pastoris), prilepača (Galium aparine), žeravac (Geranium molle), velika mrtva kopriva (Lamium purpureum), bezmirisna kamilica (Matricaria inodora), veliki dvornik (Polygonum lapathifolium), palamida (Cirsuim arvense), poponac (Convolvulus arvensis), divlja salata (Lactuca serriola), bulka (Papaver rhoeas), ptičji dvornik (Polygonum aviculare).

PREPORUKE I NAPOMENE:

preparat Pallas 75 WG NE SME SE primenjivati u usevima JEČMA i TVRDIM, DURUM PŠENICAMA (Triticum durum). Preparat Pallas 75 WG se meša sa preparatima na bazi 2,4D 2-EH i Florasulama (Mustang), kao i sa većinom herbicida, fungicida, insekticida i tečnih azotnih đubriva. Mešanje preparata Pallas 75 WG sa drugim herbicidima iz grupe ALSinhibitora je dozvoljeno radi proširenja spektra delovanja samo na širokolisne korove. Izuzetan odnos cena-prošireni spektar delovanja dobija se u kombinaciji sa herbicidom Metmark WG (10 g/ha). Ne primenjivati druge travne herbicide iz grupe ALS-inhibitora nakon primene preparata. Ne sme se mešati sa regulatorima rasta biljaka i insekticidima na bazi organofosfata. Optimalna temperatura primene je između 8 - 25 °C mada se tretiranje može izvesti i pri temperaturi nižoj od 5°C. Suzbijanje korova traje duže pri nižim temperaturama ali nema uticaja na
krajnji efekat. Izbegavati primenu pri temperaturama ispod 5°C ili kad su noćne temparature ispod smrzavanja. Preparat je otporan na spiranje kišom 1 sat nakon primene. Pallas 75 WG se uvek primenjuje zajedno sa okvašivačem Pallas Adjuvant (99% polimer - poliglikoletar) koji je jedinstven, visoko efikasan okvašivač, koji obezbeđuje potpuno i temeljno mešanje preparata u rastvoru za prskanje. Ovakva primena obezbeđuje poboljšano rasprostiranje kapljica, čime se uvećava depozicija tečnosti za prskanje na površinu lista, poboljšana prijemčivost preparata na površini lista i čime se osigurava otpornost na spiranje, zatim poboljšano prodiranje i usvajanje preparata u biljku, što ima za cilj postizanje najboljih rezultata čak i u nepovoljnim uslovima.