RIMEX

Klasa: Herbicid

Aktivna materija: Rimsulfuron 250 g/kg

Formulacija: WG – vodorastvorljive granule

Pakovanje: 30 g, 100g

Proizvođač: Agromarket

Karenca: OVP merkantilni kukuruz, 63 dana silažni kukuruz

Plodored: iste kalendarske godine mogu se sejati ozime strnine i trave. Naredne godine mogu se sejati jare žitarice, uljana repica, šećerna repa, soja, krompir, paradajz. Ukoliko dođe do prevremenog propadanja useva, a posle tretmana herbicidom Rimex, mogu se sejati samo kukuruz i krompir

MDK(mg/kg): Rimsulfuron: 0,1

Primena:

USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
KUKURUZ (SILAŽNI I MERKANTILNI) 0,06 + okvašivač Imox (0,1%) Jednokratni tretman kada kukuruz ima formiranih 1 do 7 listova (faze 11 -17 BBCH skale)
DELOVANJE:

Aktivna materija Rimsulfuron pripada grupi Sulfoniluree. Biljka herbicid usvaja folijarno, ali i korenom i translocira ga do meristemskih tkiva u kojima inhibira aktivnost enzima ALS, blokira biosintezu aminokiselina čime se blokira dalja deoba ćelija i zaustavlja rast korova. Simptomi delovanja vidljivi su posle 5 do 10 dana u vidu nekroze i laganog odumiranja korova.

SPEKTAR DELOVANJA:

JEDNOGODIŠNJE I VIŠEGODIŠNJE USKOLISNE I JEDNOGODIŠNJE ŠIROKOLISNE KOROVSKE VRSTE:
veliki muhar (Echinochloa crus-galli), muharike (Setaria sp.), divlji sirak (Sorghum halepense) iz semena i iz rizoma, pirevina (Agropyrum repens), štir obični (Amaranthus retroflexus), gorušica poljska (Sinapis arvensis), konica obična (Galinsoga parviflora), čistac jednogodišnji (Stachys annua), samonikli suncokret (Helianthus annuus), teofrastova lipica (Abutilon theophrasti)

PREPORUKE I NAPOMENE:

u dvokratnoj primeni primenjuje se doza od 30 grama po hektaru po tretmanu i to prvi kada kukuruz ima razvijenih 1-3 lista, a drugi do sedmog razvijenog lista kukuruza. U cilju proširenja spektra delovanja može se kombinovati sa herbicidom Agrodimark, posebno kod visoke zakorovljenosti palamidom i čičkom. Ne meša se sa organofosfornim insekticidima. Ne sme se primenjivati u semenskom kukuruzu, kukuruzu kokičaru i kukuruzu šećercu bez prethodne provere kompatibilnosti sa selekcijskom kućom. Ne sme se primenjivati u kukuruzu sa podusevom (pasulj, bundeva), kao ni u usevu pod stresom, kao i na temperaturama vazduha višim od 25°C i nižim od 10°C (u dužem periodu). Ne sme se primenjivati iz vazduhoplova.
U zemljama EU herbicid na bazi iste aktivne materije se koristi za suzbijanje jedno i višegodišnjih uskolisnih i nekih širokolisnih korova u usevu krompira u dozi od 50 g/ha + okvašivač Imox ili Trend 90 kada je krompir visine 15 do 20 cm.