IKARUS WG

Klasa: Herbicid

Aktivna materija: Imazamoks 700 g/kg

Formulacija: WG – vodorastvorljive granule

Proizvođač: Agromarket

Karenca: 35 dana

Plodored: ukoliko dođe do preoravanja useva, na tretiranim površinama se mogu sejati: soja, grašak, pasulj i suncokret tolerantan prema herbicidima iz grupe imidazolinona . Četiri (4) meseca posle primene mogu se sejati: ječam, pšenica, raž, овас, suncokret i duvan; 9 meseci posle primene: kukuruz, krompir,lucerka, luk i mrkva; 12 meseci posle primene: uljana repica, cvekla i šećerna repa.

MDK(mg/kg): 0,05

Primena:

USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
Soja 0,060 + Trend 90 ili Imox (0,1%) Tretman po nicanju useva, kada je soja uzrasta 1-3 trolista (faze 11-13 BBCH- skala), a korovi u fazi razvoja 2-4 lista

DELOVANJE: herbicid na bazi aktivne materije Imazamoks koji pripada grupi Imidazolinona koji deluje na biosintezu aminokiselina što za posledicu ima zaustavljanje ćelijske deobe i rast biljaka. Usvaja se listom i korenom, u biljci se kreće ksilemom i floemom te nakuplja u meristemskim tkivima u kojima ispoljava delovanje.

SPEKTAR DELOVANJA:
NAMENJEN JE SUZBIJANJU JEDNOGODIŠNJIH I VIŠEGODIŠNJIH TRAVNIH I ŠIROKOLISNIH KOROVSKIH VRSTA: dobro suzbija (> 90%): štir bljutavi (Amaranthus blitoides), štir obični (A. Retroflexus), vijušac njivski (Bylderdyckia convolvus), pepeljuga obična (Chenopodium album), tatula obična (Datura stramonium), pomoćnica obična (Solanum nigrum), sirak divlji iz semena (Sorguhum halepense (s)), muhar (Setaria viridis), boca obična (Xanthium strumarium), ambrozija pelenasta( Ambrosia artemisifolia), muhar (Setaria glauca), a zadovoljavajuće suzbija (75%-90%): ptičji dvornik (Poligonum aviculare), sirak divlji iz rizoma (Sorghum halepense);

PREPORUKE I NAPOMENE: preparat Ikarus WG ne treba mešati sa insekticidima iz grupe karbamata i organofosfata. U nepovoljnim vremenskim uslovima (niske temperature i padavine) može doći do kratkotrajne (3 do 10 dana) prolazne pojave bledila koja nema uticaja na razvoj i prinos gajene biljke. Određenu količinu preparata treba, uz stalno mešanje, sipati u sud u kome se nalazi propisana količina vode (200 do 400 l/ha). Preparat se primenjuje folijarno, svim uređajima za tretiranje sa zemlje. Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno.