BENTAMARK 480 SL

Klasa: Herbicid

Aktivna materija: Bentazon 480 g/l

Formulacija: SL – koncentrovani rastvor

Pakovanje: 1 l

Proizvođač: Agromarket

Karenca: 63 dana

Plodored: ukoliko dođe do prevremenog skidanja useva, na tretiranim površinama se mogu sejati strna žita, soja i lucerka.

MDK(mg/kg): 0,5

Radna Karenca: 48 sati

Primena:

USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
Soja 2,0 - 4,0 (20 - 40 ml na 100 m²) Tretiranje posle nicanja, kada je soja u fazi od prve do treće troliske (12-14 BBCH-skale), a korovi posle nicanja u fazi 2-6 listova (12-16 BBCH-skale)

DELOVANJE: aktivna materija se apsorbuje lišćem pri čemu je slabo pokretna. Kod razvijenih biljaka apsorbuje se i korenom iz hranljivog medijuma i kreće naviše u biljci. Inhibira transport elektrona u procesu fotosinteze (fotosinteza II)

SPEKTAR DELOVANJA

NAMENJEN SUZBIJANJU JEDNOGODIŠNJIH I VIŠEGODIŠNJIH ŠIROKOLISNIH KOROVSKIH BILJAKA, A EFIKASNOST JE USLOVLJENA KOLIČINOM PRIMENE:

A - Vrste korova koje dobro suzbija (efikasnost > 90%) u dozi od 2,0 l/ha: teofrastova lipica (Abutilon teophrasti), štir obični (Amarnthus retroflexus), pepeljuga (Chenopodium album), tatula obična (Datura stramonium), lubeničarka njivska (Hibiscus trionum), gorušica poljska (Sinapis arvensis), pomoćnica obična (Solanum nigrum); - Vrste korova koje zadovoljavajuće suzbija (efikasnost 75 - 90%): ambrozija (Ambrosia artemisifolia), divlji suncokret (Helianthus annuus), boca obična (Xanthium strumarium);

B - U količini 3,0 l/ha dobro suzbija korove (efikasnost > 90%): pored navedenih u A i ambrozija (Ambrosia artemisifolia) C - U dozi od 4,0 l/ha dobro suzbija (efikasnost > 90%): pored navedenih u A i B i divlji suncokret (Helianthus annuus), - Vrste korova koje zadovoljavajuće suzbija (efikasnost 75 - 90%): jednogodišnji čistac (Stachys annua), boca obična (Xanthium strumarium).

PREPORUKE I NAPOMENE: u usevu soje može se mešati sa preparatima na bazi imazamoksa (Ikarus, Ikarus WG, Soyasan) i tifensulfuron-metila (Symphony). Preparat se primenjuje folijarno svim uređajima za tretiranje sa zemlje uz utrošak 200 do 400 l/ha tečnosti. Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno. Preparat nije fitotoksičan za soju ukoliko se primeni prema uputstvu. Do prolazne fitotoksije može doći usled stresnih uslova Ne preporučuje se mešanje sa preparatima na bazi fluazifop-P-butil, kletodima, haloksifopa, kvizalofopa, setoksidima i organofosfornim insekticidima