MOTIVELL EXTRA 6 OD

Klasa: Herbicid

Aktivna materija: Nikosulfuron (60 g/l)

Formulacija: OD - uljna suspenzija

Pakovanje: 1 l, 5 l

Proizvođač: ISK

Karenca: 63 - merkantilni kukuruz; 35 - dana silažni kukuruz

Plodored: ozime žitarice se mogu sejati nakon 4 meseca, jare strnine nakon 8 meseci, do 10 meseci nakon primene može se sejati soja i pasulj, a 12 meseci lucerka, drugi usevi bez ograničenja

MDK(mg/kg): 0,1

Primena:

USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
KUKURUZ (MERKANTILNI I SILAŽNI) 0,75 (l/kg/ha) Jednokratna primena za subijanje divljeg sirka iz rizoma i jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova, a kukuruz u fazi 3 do 8 listova (faze 12-16 BBCH skale)

DELOVANJE:

translokacioni herbicid iz grupe Sulfoniluree. Inhibira aktivnost enzima acetolaktat sintetaze, ključnog enzima za biosintezu aminokiselina sa račvastim bočnim lancem (izoleucin, leucin, valin). Korovske biljke ga usvajaju kontaktno preko lisne mase, a zatim se translocira do meristemskih tkiva. Nakon tretiranja, korovi prestaju sa rastom, a do sušenja dolazi u periodu 10 do 20 dana.

SPEKTAR DELOVANJA:

JEDNOGODIŠNJE I VIŠEGODIŠNJE USKOLISNE I JEDNOGODIŠNJE ŠIROKOLISNE KOROVSKE VRSTE:
proso korovsko (Echinochloa crus-galli), muhar sivi (Setaria glauca), divlji sirak iz semena (Sorghum halepense), divlji sirak iz rizoma (Sorghum halepense), teofrastova lipica (Abutilon theophrasti), štir običan (Amaranthus retroflexus), loboda obična (Atriplex patula), pepeljuga obična (Chenopodium album), tatula (Datura stramonium), prilepača (Galium aparine), lubeničarka njivska (Hibiscus trionum), mišjakinja (Stellaria media).

 

PREPORUKE I NAPOMENA:

OD formulacija preparata omogućava bolju pokrovnost i brže usvajanje. Uljna suspenzija (OD) u odnosu na koncentrovanu suspenziju (SC) poseduje bolju homogenost i stabilnost što doprinosi kvalitetnijem delovanju preparata jer se čestice herbicida bolje disperguju i prijanjaju na lisnu površinu. Već 1 sat nakon tretmana ne može doći do spiranja kišom, što nam omogućava primenu herbicida i u slučaju najavljenih padavina. Doza primene preparata direktno zavisi od spektra korovskih biljka u usevu pa tako za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova iznosi 0,6 l/ha, a za višegodišnje uskolisne 0,75 l/ha. U cilju proširenja delovanja na širokolisne korove može se kombinovati sa preparatima na bazi Dikamba (Agrodimark, Banvel 480 S) i aktivne materije Mezotrion (Mezatron), a doza njihove primene zavisi od spektra korovskih biljka i njihove pokrovnosti. Izbegavati primenu ukoliko su korišćeni zemljišni ili folijarni organofosforni insekticidi. Maksimalna količina tečnosti 200 - 250 l/ha. Ukoliko je opredeljenje dvokratna primena, prvi tretman se vrši kada je kukuruz u fazi razvoja 3 do 4 lista, a II tretman 7 do 10 dana kasnije