SAFARI 50 WG

Klasa: Herbicid

Aktivna materija: Triflusulfuron-metil 500 g/kg

Formulacija: WG - vodorastvorljive granule

Pakovanje: 30 g, 60 g

Proizvođač: FMC

Karenca: OVP

Plodored: ukoliko dođe do presejavanja na tretiranim površinama može se ponovo sejati samo šećerna repa.U kombinaciji sa preparatima na bazi Etofumesata zbog njegove izrazite perzistentnosti, pšenica se ne sme sejati u jesen iste godine.

MDK(mg/kg): 0,05

Primena:

USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
ŠEĆERNA REPA 0,030 + 0,040 + Trend 90 (0,05%) I tretman – šećerna repa 70-90 % nikla, a korovi su u fazi kotiledona do dva prava lista
ŠEĆERNA REPA 0,030 + 0,040 + Trend 90 (0,05%) II tretman - 8 do 12 dana posle I tretmana po nicanju novih korova, a šećerna repa ima porast prvog para pravih listova
ŠEĆERNA REPA 0,030 + 0,040 + Trend 90 (0,05%) III tretman – šećerna repa u fazi intenzivnog rasta do sklapanja redova

DELOVANJE:

usvaja se uglavnom preko lista, a delimično i preko korena. Inhibira biosintezu esencijalnih aminokiselina preko inhibicije enzima acetolaktat-sintetaze te tako sprečava deobu ćelija i rast korovskih biljaka. Selektivnost šećerne repe se zasniva na vrlo brzom metabolizmu. Tipični simptomi (žućenje i uvenuće) su vidljivi 7 do 10 dana nakon tretmana na meristemskim tkivima, a korovi koji nisu uvenuli ostaju zakržljali i ne konkurišu usevu.

SPEKTAR DELOVANJA:

JEDNOGODIŠNJE ŠIROKOLISNE KOROVSKE VRSTE:
teofrastova lipica (Abutilon theophrasti), štir obični (Amaranthus retroflexus), vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus), konica obična (Galinsoga parviflora), veliki dvornik (Polygonum lapathifolium), dvornik obični (P. persicaria), gorušica poljska (Sinapis arvensis), pomoćnica obična (Solanum nigrum), rotkva divlja (Raphanus raphanistrum), štir bljutavi (Amaranthus blitoides), ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisiifolia), pepeljuga obična (Chenopodium album), pepeljuga srcolisna (C. hybridum), tatula obična (Datura stramonium), čistac jednogodišnji (Stachys annua), lubeničarka njivska (Hibiscus trionum).

 

PREPORUKE I NAPOMENE: 

preparat ne primenjivati ako se 3 do 5 sati nakon tretiranja očekuju temperature vazduha iznad 25°C ili noćni mrazevi, odnosno tretmane izvoditi na temperaturama 7-25°C. Može se mešati sa preparatima na bazi Fenmedifama i Desmedifama ali ih ne primenjivati na temperaturama preko 20°C. U kombinaciji sa preparatima na bazi Etofumesata ne sme se primenjivati u usevu postrne repe (zbog perzistentnosti), kao i na vrlo slabo humoznim (< 1% humusa) i jako humoznim (> 5% humusa) zemljištima. Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno. Utrošak vode je 200 - 400 l/ ha (2 - 4 l na 100 m² ).