Herbicidi

Od sve tri osnovne grupe pesticida, herbicidi su najmlađi, jer se prve informacije o delovanju nekih pre svega neorganskih jedinjenja (ferosulfat, sulfat bakra, natrijumnitrat...) koji uništavaju biljke javljaju krajem XIX veka. Tek četrdesetih godina XX veka dolazi do sinteza prvih herbicida, pa 1942. godine, sintetiše se 2,4 – dihlorfenoksisirćetna kiselina, poznatija kao 2,4D. Od tada do danas je razvijeno više stotina aktivnih materija koje deluju kao herbicidi koji su postali najprimenjivanija grupa pesticida u poljoprivrednoj proizvodnji.

Herbicidi mogu biti sistemični, lokalsistemični i nesistemični, odnosno kontaktni u zavisnosti od sposobnosti preparata da se kreće (translocira) u biljci. Podela može biti i prema delovanju na gajenu biljku, te su grupisani u selektivne i neselektivne pesticide. Herbicidi se dele i po nameni te su podrupe “graminicidi”, “desikanti”, “defolijanti”, “avenicidi”, “arboricidi” itd.

Osnovni princip za pravilan izbor herbicida je fenofaza razvoja gajene biljke, stepen stalnosti, brojnosti i pokrovnosti korovskih biljaka koje ugrožavaju usev ili zasad, spektar delovanja herbicida, a uz konsultaciju sa stručnim licem koje kontroliše proizvodnju.

detaljnije »

Klasa: Selektivni, translokacioni herbicid sa hormonskim delovanjem

Aktivna materija: Dikamba 480 g/l (578 g/l Dikamba DMA so)

Formulacija: SL - koncentrovani rastvor

Pakovanje: 300ml, 1l

Proizvođač: Agromarket

detaljnije »

Klasa: Selektivni sistemični hormonalni herbicid

Aktivna materija: Dikamba 480 g/l

Formulacija: SL – koncentrovani rastvor

Pakovanje: 250 ml, 1 l

Proizvođač: Agromarket

detaljnije »

Klasa: Herbicidi

Aktivna materija: Bentazon 480 g/l (Bentazon Na-so 524 g/l)

Formulacija: SL - koncentrovani rastvor

Pakovanje: 1 l, 5 l, 10 l

Proizvođač: Agromarket

detaljnije »

Klasa: Herbicidi

Aktivna materija: Mezotrion 50 g/l + Terbutilazin 326 g/l

Formulacija: SC – koncentrovana suspenzijaSC – koncentrovana suspenzija

Pakovanje: 1 l

Proizvođač: Syngenta

detaljnije »

Klasa: Herbicidi

Aktivna materija: Oksasulfuron 750 g/l

Formulacija: WG - vododisperzibilne granule

Pakovanje: 80 g

Proizvođač: Agromarket

⏵ Video
detaljnije »

Klasa: Selektivni, sistemični post-em herbicid

Aktivna materija: Tribenuron-metil 750 g/kg

Formulacija: WG – vododisperzibilne granule u obliku estrudirane paste

Pakovanje: 30 g, 60 g, 120 g

Proizvođač: DuPont

detaljnije »

Klasa: Herbicid

Aktivna materija: Tribenuron-metil 500 g/kg

Formulacija: WG – vododisperzibilne granule

Pakovanje: 60 g

Proizvođač: FMC

detaljnije »

Klasa: Sistemični herbicid

Aktivna materija: Flazasulfuron 250 g/kg

Formulacija: WG – vododisperzibilne granule

Pakovanje: 20g, 200g

Proizvođač: Agromarket

detaljnije »

Klasa: Herbicid

Aktivna materija: Fluazifop-P-butil 150 g/l

Formulacija: EC – koncentrat za emulziju

Pakovanje: 1 l, 5 l

Proizvođač: Agromarket

detaljnije »

Klasa: Herbicid

Aktivna materija: S-Metolahlor 500 g/l + Flumioksazin 20 g/kg

Formulacija: SE – suspoemulzija

Pakovanje: 1l

Proizvođač: Agromarket

detaljnije »

Klasa: Herbicidi

Aktivna materija: Fluorohloridon 250 g/l

Formulacija: EC - koncentrat za emulziju

Pakovanje: 1 l

Proizvođač: Agromarket

detaljnije »

Klasa: Herbicid

Aktivna materija: Glifosat IPA 480 g/l

Formulacija: SL – koncentrovani rastvor

Pakovanje: 1 l, 10 l, 200 l, 640 l

Proizvođač: Agromarket

detaljnije »

Klasa: Herbicid

Aktivna materija: Glifosat (glifosat MEA so) 360 g/l + Dikamba (dikamba MEA so) 80 g/l

Formulacija: SL – koncentrovani rastvor

Pakovanje: 1l

Proizvođač: Agromarket

detaljnije »

Klasa: Translokacioni, neselektivni, post-em herbicid

Aktivna materija: Glifosat IPA 480 g/l

Formulacija: SL - koncentrovani rastvor

Pakovanje: 200 ml, 1 l, 5 l, 20 l

Proizvođač: Agromarket

detaljnije »

Klasa: Herbicid

Aktivna materija: Glifosat 688 g/kg (Glifosat amonijum 757 g/kg)

Formulacija: SG – vodorastvorljive granule

Pakovanje: 0.03 kg

Proizvođač: Agromarket

detaljnije »

Klasa: Selektivni, sistemični post-em herbicid

Aktivna materija: Tifensulfuron-metil 500 g/kg

Formulacija: SG – vodorastvorljive granule

Pakovanje: 45 g, 90 g, 100 g

Proizvođač: FMC

detaljnije »

Klasa: Herbicid

Aktivna materija: Tifensulfuron-metil 750 g/kg

Formulacija: WG – vodorastvorljive granule

Pakovanje: 2x8 g

Proizvođač: FMC

detaljnije »

Klasa: Herbicid

Aktivna materija: Metamitron 700 g/l

Formulacija: SC - Koncentrovana suspenzija

Pakovanje: 1l, 5l

Proizvođač: Agromarket

detaljnije »

Klasa: Herbicidi

Aktivna materija: Imazamoks 40 g/l

Formulacija: SL – koncentrat za rastvor

Pakovanje: 1 l, 5 l

Proizvođač: Agromarket

detaljnije »

Klasa: Selektivni folijarni herbicid

Aktivna materija: Bentazon 429 g/l + Imazamoks 20 g/l

Formulacija: SL – koncentrovani rastvor

Pakovanje: 1 l

Proizvođač: Agromarket

detaljnije »

Klasa: Herbicid

Aktivna materija: Kletodim 120 g/l

Formulacija: EC -koncentrat za emulziju

Pakovanje: 250 ml, 1 l, 5 l

Proizvođač: Agromarket

detaljnije »

Klasa: Herbicid

Aktivna materija: Kletodim 240 g/l

Formulacija: EC – koncentrat za emulziju

Pakovanje: 1 l, 5 l

Proizvođač: Agromarket

⏵ Video
detaljnije »

Klasa: Herbicid

Aktivna materija: Aminopiralid-kalijum 300 g/kg + Florasulam 150 g/kg

Formulacija: WG – vodorastvorljive granule

Pakovanje: 33 g i 0,5 kg

Proizvođač: Agromarket

detaljnije »

Klasa: Herbicidi

Aktivna materija: Fluroksipir 360 g/l

Formulacija: EC - koncentrat za emulziju

Pakovanje: 200 ml, 1 l

Proizvođač: Agromarket

detaljnije »

Klasa: Herbicid

Aktivna materija: Flumioksazin 510 g/kg

Formulacija: WG – vododisperibilne granule

Pakovanje: 80 g

Proizvođač: Agromarket

⏵ Video
detaljnije »

Klasa: Herbicidi

Aktivna materija: Metamitron 700 g/l

Formulacija: SC - Koncentrovana suspenzija

Pakovanje: 1 l

Proizvođač: Agromarket

detaljnije »

Klasa: Herbicid

Aktivna materija: Metsulfuron-metil 600 g/kg

Formulacija: WG - vodorastvorljive granule

Pakovanje: 10 g, 50 g

Proizvođač: Agromarket

detaljnije »

Klasa: Herbicid

Aktivna materija: Mezotrion 480 g/l

Formulacija: SC – koncentrovana suspenzija

Pakovanje: 250 ml, 1 l

Proizvođač: Agromarket

detaljnije »

Klasa: Herbicid

Aktivna materija: Mezotrion 100 g/l

Formulacija: OD- uljna disperzija

Pakovanje: 500 ml, 1 l

Proizvođač: Agromarket

detaljnije »

Klasa: Herbicid

Aktivna materija: S-metolahlor 960 g/l

Formulacija: EC – koncentrat za emulziju

Pakovanje: 0,5 l, 1 l

Proizvođač: Agromarket

⏵ Video
detaljnije »

Klasa: Herbicid

Aktivna materija: S-metolahlor 312,5 g/l + Terbutilazin 187,5 g/l

Formulacija: SC – koncentrovana suspenzija

Pakovanje: 1 l, 5 l

Proizvođač: Agromarket

detaljnije »

Klasa: Herbicid

Aktivna materija: S-Metolahlor 375 g/l + Terbutilazin 125 g/l + Mezotrion 37,5 g/l

Formulacija: SE - suspoemulzija

Pakovanje: 1 l

Proizvođač: Agromarket

detaljnije »

Klasa: Herbicid

Aktivna materija: Nikosulfuron (60 g/l)

Formulacija: OD - uljna suspenzija

Pakovanje: 1 l, 5 l

Proizvođač: ISK

detaljnije »

Klasa: Herbicid

Aktivna materija: Florasulam 6,25 g/l + 2,4-D-2-etilheksilestar 300 g/l

Formulacija: SE - suspoemulzija

Pakovanje: 500 ml, 1 l

Proizvođač: Dow AgroSciences

detaljnije »

Klasa: Herbicid

Aktivna materija: Piroksulam 75 g/kg

Formulacija: WG – vodorastvoprljive granule

Pakovanje: 250g

Proizvođač: Dow AgroSciences

detaljnije »

Klasa: Herbicid

Aktivna materija: Prosulfuron 750 g/kg

Formulacija: WG - vododisperzibilne granule

Pakovanje: 10 g, 20 g

Proizvođač: Syngenta

detaljnije »

Klasa: Herbicid

Aktivna materija: Pendimetalin 330 g/l

Formulacija: EC - koncentrat za emulziju

Pakovanje: 250ml, 1l

Proizvođač: Agromarket

detaljnije »

Klasa: Herbicid

Aktivna materija: Klopiralid 100 g/l

Formulacija: SL - koncentrovani rastvor

Pakovanje: 1 l

Proizvođač: Agromarket

detaljnije »

Klasa: Herbicid

Aktivna materija: Rimsulfuron 250 g/kg

Formulacija: WG – vodorastvorljive granule

Pakovanje: 30 g, 100g

Proizvođač: Agromarket

detaljnije »

Klasa: Herbicid

Aktivna materija: Rimsulfuron 32,6 g/kg + Dikamba 608 g/kg

Formulacija: WG - vododisperzibilne granule

Pakovanje: 150g

Proizvođač: Agromarket

detaljnije »

Klasa: Selektivni sistemični post-em hormonalni translokacioni herbicid

Aktivna materija: Nikosulfuron 500 g/kg + Rimsulfuron 250 g/kg

Formulacija: WG - vododisperzibilne granule

Pakovanje: 40g, 200g

Proizvođač: Agromarket

detaljnije »

Klasa: Herbicid

Aktivna materija: Triflusulfuron-metil 500 g/kg

Formulacija: WG - vodorastvorljive granule

Pakovanje: 30 g, 60 g

Proizvođač: FMC

detaljnije »

Klasa: Sistemični, selektivni herbicid

Aktivna materija: Lenacil 714 g/kg + Triflusulfuron metil 71 g/kg

Formulacija: WG – vodorastvorljive granule

Pakovanje: 1 kg

Proizvođač: FMC

detaljnije »

Klasa: Herbicid

Aktivna materija: Metribuzin 600 g/l

Formulacija: SC – koncentrovana suspenzija

Pakovanje: 1 l

Proizvođač: Bayer CropScience

detaljnije »

Klasa: Herbicid

Aktivna materija: Nikosulfuron 40 g/l

Formulacija: SC - koncentrovana suspenzija

Pakovanje: 500 ml, 1 l, 10 l

Proizvođač: Agromarket

⏵ Video
detaljnije »

Klasa: Herbicid

Aktivna materija: Nikosulfuron 750 g/kg

Formulacija: WG – vodorastvorljive granule

Pakovanje: 30 g, 60 g, 300 g

Proizvođač: Agromarket

detaljnije »

Klasa: Herbicid

Aktivna materija: Imazamoks 40 g/l

Formulacija: SL – koncentrovani rastvor

Pakovanje: 1 l

Proizvođač: Agromarket

detaljnije »

Klasa: Herbicidi

Aktivna materija: kvizalofop-P-etil 50g/l

Formulacija: EC-koncentrat za emulziju

Pakovanje: 1 l

Proizvođač: Agromarket

detaljnije »

Klasa: Herbicidi

Aktivna materija: Metamitron 700

Formulacija: SC-konzentrovana suzpenzija

Pakovanje: 5 l

Proizvođač: United Phosphorus Ltd

detaljnije »

Klasa: Herbicid

Aktivna materija: Terbutilazin 500 g/l

Formulacija: SC - koncentrat za suspenziju

Pakovanje: 1 l, 5 l

Proizvođač: Agromarket

⏵ Video
detaljnije »

Klasa: Herbicid

Aktivna materija: 2,4-D etilheksilestar 850g/l

Formulacija: EC-koncentrat za emulziju

Pakovanje: 1 l

Proizvođač: Agromarket